Tom Karlsen Logoped MNLL, Ph.D
Kartlegging og behandling av yrkesrelaterte stemmevansker og følgevansker ved sykdom.
VELKOMMEN TIL STEMMELOGOPEDI AS
En av Norges fremste spesialklinikker for kartlegging og behandling av yrkesrelaterte stemmevansker, klumpfølelse, svelgevansker, endret stemmekvalitet og stemmerelaterte følgevansker ved sykdom.
Verdensledende spesialklinikk i logopedisk behandling av ILO/ EILO/VCD.
Fagområder
STEMMEVANSKER

HVA KAN STEMMELOGOPEDEN HJELPE MED?

Stemmelogopedisk trening kan redusere og eliminere stemmevansker, som eneste behandling eller i samarbeid med medisinsk behandling.

FUNKSJONELLE STEMMEVANSKER

De aller fleste problemer med stemmen er funksjonelle, det vil si at de kommer som følge av måten vi bruker pust og stemme på. Dårlig inneklima, stress, støyende arbeidsmiljø og stemmekrevende yrker som lærer, sanger, skuespiller og fotballtrener kan gi problemer med stemmen. For mange vil problemene forsvinne med hvile, mens andre vil trenge hjelp for å få stemmen på plass igjen. En funksjonell stemmevanske er i seg selv ikke farlig, men kan over tid føre til organiske endringer i strupen, som for eksempel stemmeknuter.

ORGANISKE STEMMEVANSKER

Organiske stemmevansker kan være medfødte avvik i strupen, eller synlige endringer som følge av sykdom eller kirurgi, eksempelvis svulster eller skade på nerverforsyningen til muskulatur i strupen. Stemmevansker er også vanlig hos personer med nevrologiske sykdommer som Parkinson og multippel sklerose. Mange opplever også å få problemer med stemmen etter hjerneslag.

STEMMELOGOPEDISK RÅDGIVNING OG BEHANDLING

Stemmelogopedisk rådgivning og behandling innebærer kartlegging av årsakssammenhenger, relevant informasjon om anatomi og fysiologi knyttet til stemme og stemmevansker, hjelp til bedre stemmehygiene og stemmebruk, samt opplæring i stemmelogopediske øvelser tilpasset deg og ditt behov. All stemmelogopedisk behandling krever egentrening.

FØR BEHANDLINGEN STARTER

Det kan være vanskelig å bestemme årsaken til stemmevansker basert på det vi hører. Ufarlige funksjonelle vansker kan ha det samme hørbare resultat som en begynnende alvorlig sykdom. Derfor er det viktig at en øre-nese-halslege har undersøkt strupen før logopedisk stemmebehandling kan starte. Resultatet av en slik undersøkelse er avgjørende for valg av behandling.

Fagområder
LSVT Loud (Lee Silverman voice treatment)

Hva er LSVT loud?

LSVT loud Lee Silverman voice treatment er en stemmetreningsmetode for personer med Parkinson og andre nevrologiske sykdommer som påvirker pust og stemme. Metoden ble utviklet i USA på slutten av 1980-tallet, og forskning gjennom 20 år har vist svært god effekt av programmet. LSVT loud er individuell og intensiv stemmetrening bestående av enkle stemmeøvelser. Treningen fokuserer kun på et mål: «Snakk HØYT». Dette betyr ikke at behandlingen lærer personer å rope, men LSVT loud bruker treningen til å få en forbedret stemmekvalitet, med et normalt stemmevolum. Stemmetreningen stimulerer musklene i taleapparatet gjennom et systematisk hieriarki av øvelser, og fungerer som fysioterapi for taleapparatet. I tillegg fokuserer treningen på bevisstgjøring av egen stemmebruk.

Hvem er LSVT loud rettet mot?

LSVT loud er spesielt utviklet for personer med Parkinson. 89 % av personer med Parkinson har, eller vil få vansker med talen i form av:

 • Lav/luftfylt stemme
 • Monoton stemme
 • Lite mimikk
 • Utydelig artikulasjon
 • Vansker med å justere stemmevolum

Forskning har vist god effekt av metoden på alle stadier av parkinson sykdom, men behandlingen har vist seg mest effektiv for personer på tidlige eller midtre stadier av sykdommen.

LSVT loud har også blitt prøvd ut, med positive resultater, på personer som har hatt slag, multippel sklerose (MS), Down syndrom og Cerebral Parese.

Fordi stemmestreningen med LSVT loud er basert på enkle øvelser, passer metoden for alle i målgruppen, men det kreves motivasjon og tid for å gjennomføre programmet.

Hva innebærer behandling med LSVT loud?

Programmet blir administrert gjennom 16 timer fordelt over fire uker (fire timer á 60 min per uke). Det er viktig at programmet følges da intensiteten er nødvendig for å oppnå optimale resultater. I tillegg kommer innlednings- og avslutningssamtaler, samt kontrolltimer ved behov.

Hva kan behandling med LSVT loud føre til?

 • Økt stemmestyrke
 • Bedre og tydeligere uttale
 • Bedre mimikk
 • Bedre setningsmelodi
 • Mer bevissthet rundt egen stemme
 • Bedre taletempo
Fagområder
KILDELISTE

Fox, C.M., Ramig, L.O., Ciucci, M.R., Sapir, S., McFarland, D.H. & Farley, B.G. (2006).

The Science and Practice of LSVT/LOUD: Neural Plasticity-Principled Approach to Treating Individuals woth Parkinson Disease and Other Neurological Disorders.

Seminars in Speech and Language, 27 (2) 283-289.

Herd, C.P., Tomlinson, C.L., Deane, K.H.O., Brady, M.C., Smith, C.H., Sackley, C.M. & Clark, C.E. (2012).

Speech and Language therapy versus placebo or no intervention for speech problems in Parkinson’s disease. Hentet fra www.thecochranelibrary.com

Mahler, L.A., Ramig, L.O., Fox, C. (2015).

Evidence-based treatment of voice and speech disorders in Parkinson disease. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery, 23 (3) 209-215.

Trail, M., Fox, C., Ramig, L.O., Sapir, S., Howard, J. & Lai, E.C. (2005). Speech treatment for Parkinson’s disease. NeuroRehabilitation, 20 205-221.

Fagområder
STEMMELOGOPEDI AS TILBYR OGSÅ:

Stemmelogopedi AS tilbyr også hjelp til:

 • interpretasjon og formidling av tekst for talere og foredragsholdere

 • stemmebrukstimer for sangere og skuespillere

Utdanning og erfaring
 • Utdannet allmennlærer, med fordypning i logopedi, fra Høgskulen på Vestlandet, tidligere HiB.
 • Mastergrad i logopedi ved Universitetet i Bergen (UiB).
 • PhD-kandidat ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen (UiB).
 • Skolelogoped ved Rothaugen ungdomsskole, Bergen.
 • 10 år i 20 % stilling ved Haukeland Universitetssykehus, Øre-, Nese-, Halsavdelingen. Poliklinisk arbeid, forskningsprosjekter, veiledning av masterstudenter i logopedi.
 • Seniorrådgiver/logoped ved stemmeteamet, avdeling språk/tale, Statped vest, Bergen, nåværende stilling.
 • 20 % prosjektstilling ved Haukeland Universitetssykehus, Logopedtjenesten. Poliklinisk- og prosjekt arbeid ved Barne- og ungdomsklinikken, fagområde EILO/ILO/VCD. Nåværende stilling.
 • Medlem av Bergen EILO-group!
 • Foreleser innen stemmefeltet for masterstudentene i logopedi ved Universitetet i Bergen, gjennomfører intensiv behandlingsmetodikk-kurs for disse, samt veileder masterstudenter som skriver masteroppgave innen stemmefeltet.
 • Sensor i mastereksamen innen stemmefeltet ved flere utdanningsinstitusjoner.
 • Foreleser for leger i spesialisering innen Øre, Nese, Hals, i regi av Den Norske Legeforening.
 • Bedriver aktiv forskning, og deltar i ulike forskningsgrupper.
 • Deltar og holder innlegg på lokale, regionale, nasjonale og internasjonale konferanser, samt publiserer i internasjonale tidsskrift.
 • Partner i Stemmelogopedi AS.
Utdanning og erfaring

Innhold kommer snart…

Sertifisering
Sertifisering
LSVT LOUD

Vi er begge sertifisert i stemmetreningsmetoden LSVT Loud.

Metoden er utviklet for personer med Parkinson og passer ved flere nevrologiske tilstander der problemer med pust og stemme opptrer sekundært.

TKA-Metoden / EILO/ILO/VCD

Logoped MNLL Tom Karlsen har utviklet TKA-metoden, en logopedisk behandling for EILO/ILO/VCD.

Priser
PRISER

Klienter med henvisning fra fastlege eller spesialist får dekket behandling gjennom HELFO. For personer uten rettigheter til refusjon fra HELFO gjelder følgende takster:

 • Undersøkelse 30 minutter: 635,-
 • Tillegg for undersøkelse ut over 30 minutter per påbegynte 15 minutter: 318,-

 • Behandling 30 minutter: 608,-

 • Tillegg for behandling ut over 30 minutter per påbegynte 15 minutter: 305,-

 • Behandling ved videokonsultasjon 30 minutter: 608,-

 • Tillegg for behandling ved videokonsultasjon ut over 30 minutter per påbegynte 15 minutter: 305,-

 • Pakkepris EILO-behandling privat/forsikring: 15.305,-

Avbestilling av time

Avbestilling må skje innen 24 timer før avtalt time.

For sen avbestilling eller ikke møtt, faktureres med kr. 500,-.

Prisene justeres i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvordan få dekket behandling gjennom HELFO:
Hvordan få dekket behandling gjennom HELFO:

Du trenger henvisning fra spesialist eller fastlege. Her må det stå at du har behov for logopedisk oppfølging og hvilken diagnose du har.

Du får da dekket inntil 25 behandlingstimer og betaler ikke egenandel.

Kontakt
INFORMASJON
Logopedisk arbeid med pust- og stemme, ved funksjonelle og organiske stemmevansker som følge av feil- eller misbruk, sykdom og kirurgi.

Du kan kontakte Tom Karlsen via telefon: 92 45 33 08
E-post: tom@stemmelogopedi.no eller via mitt kontaktskjema til høyre.

Du kan kontakte Kristine Vreim via telefon: 412 20 929
E-post: kristine@stemmelogopedi.no eller via mitt kontaktskjema til høyre.

KONTAKTSKJEMA
Stemmelogopedi AS
Kartlegging og behandling av yrkesrelaterte stemmevansker, klumpfølelse, svelgevansker, endret stemmekvalitet og stemmerelaterte følgevansker ved sykdom. Spesialkompetanse i logopedisk behandling av EILO/ILO/VCD.
Tom Karlsen

Du kan kontakte meg via:
Telefon: 92 45 33 08
E-post: tom@stemmelogopedi.no eller via kontaktskjema på kontakt.

Kristine Vreim

Du kan kontakte meg via:
Telefon: 412 20 929
E-post: kristine@stemmelogopedi.no eller via kontaktskjema på kontakt.